Chính sách mới có hiệu lực từ 15/11/2021.

Ngày 15/11/2021, các chính sách mới về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Người đứng đầu cơ quan Nhà nước phải tiếp công dân định kỳ

Theo Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết.

Chính sách mới có hiệu lực 15/11/2021 (Ảnh minh họa)
Xử lý đơn tố cáo, khiếu nại bằng tiếng nước ngoài

Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư này quy định, các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau:

– Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

– Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

– Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

– Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh…

Trong khi đó, theo quy định trước đây, các đơn này chỉ được xử lý khi dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

LLP

Bạn có thể quan tâm
Loading...

0971 130 768